Dane i prognozy dla 16 województw

Rynek budowlany w Polsce 2024-2029 – analiza 16 województw


Raport jest analizą porównawczą danych statystycznych i prognoz dla 16 województw. Publikacja może być niezwykle pomocna przy raportowaniu, budżetowaniu oraz planowaniu strategicznym w ujęciu regionalnym. Ważnym elementem są 5-letnie prognozy dla trzech segmentów rynku budowlanego.

Raport zawiera szeroki zakres danych pokazujących różnice w warunkach panujących w trzech głównych segmentach budownictwa (mieszkaniowym, niemieszkaniowym i inżynieryjnym) na terenie poszczególnych województw wraz z zestawieniami realizowanych i planowanych inwestycji.

Na potrzeby prognoz do raportu opracowujemy zestawienie prawie tysiąca inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddajemy 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego). Kształtowanie się wartości inwestycji w regionach na przestrzeni kolejnych edycji raportu jest istotnym wskaźnikiem wyprzedzającym dla oczekiwanej dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • 5-letnie prognozy regionalne dla budownictwa przygotowywane w oparciu o spójną metodologię
 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne według województw
 • Regionalna produkcja budowlana małych (poniżej 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) firm budowlanych
 • Regionalna produkcja budowlana według miejsca wykonywania robót
 • Produkcja budowlana ogółem oraz w podziale na segmenty mieszkaniowy, niemieszkaniowy i inżynieryjny
 • Szczegółowe profile każdego województwa
 • Pełne analizy SWOT dla każdego regionu
 • Regionalne plany inwestycyjne GDDKiA i PKP PLK
 • Wskaźniki regionalnego nasycenia infrastrukturą w kilkunastu podsegmentach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 • Liczba aktywnych firm budowlanych.

 

 

Na jakie istotne pytania odpowiada raport?

 • Ile wynosi całkowita wartość produkcji budowlano-montażowej realizowana na terenie każdego województwa?
 • Które regiony notowały wzrost wartości realizowanych robót budowlanych w minionych latach?
 • Które regiony wzmocnią swój udział w wartości PKB oraz wartości rynku budowlanego w nadchodzących latach?
 • Jakie są nasze prognozy dot. dynamiki wartości rynku budowlanego w poszczególnych województwach w nadchodzących 5 latach?
 • Które regiony posiadają znaczący udział rynkowy w budownictwie inżynieryjnym, a które w budownictwie mieszkaniowym i niemieszkaniowym
 • Jakie szanse stoją przed poszczególnymi regionami, a co im zagraża?
 • Które regiony mogą liczyć na największy zastrzyk środków unijnych z budżetu na lata 2021-2027?
 • Które regiony odnotowały w minionym roku najwyższe wzrosty pozwoleń budowlanych w poszczególnych podsegmentach budownictwa?
 • W których regionach buduje się najwięcej domów jednorodzinnych, a w których dominują budynki wielomieszkaniowe?
 • Które regiony charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby istniejących mieszkań i domów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców?
 • W których regionach planowane są największe inwestycje inżynieryjne, a w których kubaturowe?
 • Jak kształtowała się wartość 60 największych inwestycji w każdym województwie na przestrzeni ostatnich sześciu lat?
 • Które województwa notują wzrost udziału w całkowitej wartości największych planowanych inwestycji w Polsce?
 • Czy trwający boom na e-commerce w równym stopniu napędza koniunkturę w budownictwie magazynowym we wszystkich regionach?
 • Które regiony będą głównymi beneficjentami trendu nearshoringu i friendshoringu?
 • Jak duże znaczenie dla wartości rynku budowlanego w woj. dolnośląskim będzie miała inwestycja firmy Intel?
 • Na rozwój których województw wieloletni proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki będzie miał największy wpływ?
 • Jak prognozowany rozwój odnawialnych źródeł energii wpłynie na aktywność budowlaną w poszczególnych regionach?
 • W których regionach zaplanowana jest największa liczba znaczących inwestycji kolejowych?
 • Które województwa mogą pochwalić się najlepszym stanem technicznym dróg krajowych, a w których jest on najgorszy?
 • W których województwach zrealizowany będzie największy wolumen inwestycji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych?
 • W których regionach zaplanowane są największe inwestycje hydrotechniczne i które z projektów mają największe szanse na rzeczywistą realizację?
 • Które regiony doświadczą największego wzrostu nakładów inwestycyjnych na budowle o charakterze militarnym?
 • Które regiony charakteryzują się największą długością sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców?
 • W których województwach firmy budowlane cieszą się najwyższą rentownością?
 • Jaka jest realna liczebność podmiotów budowlanych w każdym z województw?
 • Które regiony charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem liczby firm budowlanych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców?

 

W jakich działaniach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Planowanie strategiczne i budżetowanie w ujęciu regionalnym
 • Wyznaczanie celów sprzedażowych dla poszczególnych regionów
 • Identyfikacja regionów z największym potencjałem sprzedażowym
 • Rozszerzanie działalności firmy na nowe regiony
 • Wzmacnianie obecności w danych regionach
 • Monitoring rynku w poszczególnych regionach
 • Poszukiwanie nowych podmiotów do współpracy w wybranych województwach
 • Tworzenie wewnętrznych sprawozdań w rozbiciu regionalnym.

 

Jakie segmenty i podsegmenty rynku budowlanego obejmuje raport?

 • Budownictwo mieszkaniowe:
 • Budownictwo jednorodzinne
 • Budownictwo wielomieszkaniowe
 • Budownictwo niemieszkaniowe:
 • Budownictwo hotelowe
 • Budownictwo biurowe
 • Budownictwo handlowo-usługowe
 • Budownictwo transportu i łączności
 • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
 • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
 • Pozostałe budynki niemieszkaniowe
 • Budownictwo inżynieryjne:
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Budownictwo przesyłowe
 • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
 • Budownictwo energetyki i przemysłu ciężkiego.

 

Jeżeli chodzi o przegląd największych inwestycji w regionach, poszerzeniem wiedzy zawartej w raporcie może być aktualizowana przez nas kwartalnie "Baza 3000 największych inwestycji budowlanych".

Bardziej precyzyjną analizę uwarunkowań lokalnych w poszczególnych województwach umożliwia natomiast konfigurowana indywidualnie baza "Rynek budowlany w Polsce – analiza 380 powiatów".

Uzyskaj bezpłatną próbkę