Prognozy dla rynku budowlanego i jego segmentów

Rynek budowlany w Polsce 2024-2031


Raport "Rynek budowlany w Polsce” to najważniejsza publikacja w naszym portfolio. Koncentruje się on na przyszłości szeroko rozumianego rynku budowlanego, prezentując jednocześnie historyczne szeregi czasowe. Kluczowym elementem raportu są autorskie 7-letnie prognozy dla trzech głównych segmentów rynku – mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego – oraz kilkunastu podsegmentów, takich jak np.: budynki jednorodzinne, wielomieszkaniowe, zbiorowego zamieszkania, hotelowe, biurowe, handlowe, publiczne, produkcyjne, magazynowe, a także drogi, koleje, mosty, tunele, energetyka oraz sieci przesyłowe i rozdzielcze.

Ważną częścią raportu są zestawienia kilkudziesięciu największych realizowanych i planowanych inwestycji w każdym podsegmencie. Łącznie w raporcie w formie tabelarycznej zaprezentowanych jest ponad 800 najważniejszych projektów, które w najbliższych latach będą miały istotny wpływ na dynamikę budownictwa w poszczególnych podsegmentach.

Istotną wartość dodaną stanowią również komentarze eksperckie pozwalające na lepsze zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej oraz szans i zagrożeń dla uczestników rynku. Nasze holistyczne podejście do analizy rynku budowlanego sprawia, że w raporcie tym potrzebne informacje znajdą zarówno firmy zaangażowane w wielkie budowy, jak i podmioty obsługujące kameralne inwestycje.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • Prognozy makroekonomiczne
 • Prognozy dla rynku pracy
 • Prognozy trendów cenowych
 • Prognozy dla podstawowych materiałów budowlanych (cement, beton, stal)
 • Pełne analizy SWOT dla każdego segmentu i podsegmentu
 • 7-letnie prognozy produkcji budowlanej dla trzech segmentów i kilkunastu podsegmentów
 • Produkcja budowlana dużych (powyżej 9 pracowników) i małych (poniżej 10 pracowników) firm wykonawczych
 • Analiza kilkunastu kluczowych wskaźników wyprzedzających koniunkturę
 • Rozkład czasowy ponad 800 największych realizowanych i planowanych inwestycji
 • Prognozy rentowności i płynności firm budowlanych
 • Ocena wpływu na rynek procedowanych zmian legislacyjnych
 • Zaawansowanie realizacji rządowych programów inwestycyjnych
 • Czynniki rozwoju budownictwa jednorodzinnego i deweloperskiego
 • Analiza wieloletnich strategii najważniejszych inwestorów
 • Aktualne portfele zamówień wiodących firm budowlanych
 • Stopień zaawansowania wydatkowania budżetów unijnych
 • Szczegółowe analizy SWOT dla każdego segmentu i podsegmentu budownictwa
 • Historyczne szeregi czasowe sięgające 2005 roku

 

 

Na jakie istotne pytania odpowiada raport?

 • Jaka jest obecna wartość rynku budowlanego w Polsce i jego segmentów?
 • Jakie są nasze prognozy dotyczące dynamiki wartości rynku na kolejne 7 lat?
 • Które segmenty i podsegmenty rynku budowlanego mają najlepsze perspektywy?
 • W których podsegmentach rynku planowana jest największa liczba znaczących inwestycji?
 • Jakie szanse stoją przed poszczególnymi segmentami i podsegmentami rynku budowlanego?
 • Które trendy zagrażają rozwojowi poszczególnych segmentów i podsegmentów rynku budowlanego?
 • Które zmiany legislacyjne mogą zmienić sytuację na rynku budowlanym?
 • Ile wynosiła całkowita wartość ponad 800 największych inwestycji na przestrzeni ostatnich 5 lat?
 • W których podsegmentach budownictwa notowany jest wyraźny przyrost wartości największych planowanych inwestycji?
 • Jak kształtował się portfel zamówień 20 największych grup budowlanych w ostatniej dekadzie?
 • W jakim zakresie i w jakim horyzoncie czasowym Europejski Zielony Ład i pakiet Fit for 55 wpłyną na kształt polskiego rynku budowlanego?
 • Na jakim etapie jest realizacja programu FEnIKS na lata 2021-2027?
 • Co się dzieje z Krajowym Planem Odbudowy?
 • Jakiej liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych można się spodziewać w najbliższych latach?
 • Domy jednorodzinne vs budynki wielomieszkaniowe: który z segmentów będzie zyskiwał na znaczeniu
 • Jak duży potencjał rozwoju mają akademiki?
 • Biura, hotele, centra handlowe, a może magazyny? Które segmenty budownictwa komercyjnego będą odgrywały kluczową rolę w najbliższych latach
 • Ile zamierza inwestować rocznie w infrastrukturę drogową GDDKiA, a ile samorządy?
 • Ile wynoszą całkowite deklarowane nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kolejową w perspektywie najbliższej dekady?
 • Jak przebiegają przygotowania do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego?
 • Jakie przedsięwzięcia budowlane planuje w nadchodzących latach grupa Orlen?
 • Które segmenty budownictwa energetycznego będą głównymi beneficjantami transformacji energetycznej polskiej gospodarki?
 • Które firmy planują zainwestować najwięcej w projekty OZE w Polsce?

 

 

W jakich działaniach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Opracowanie prognoz rynkowych
 • Prognozowanie popytu na materiały i usługi budowlane
 • Tworzenie strategii rozwoju
 • Opracowanie wewnętrznej segmentacji rynku
 • Identyfikacja najbardziej perspektywicznych podsegmentów
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Wybór najważniejszych inwestycji z punktu widzenia strategii sprzedaży
 • Planowanie polityki cenowej lub marketingowej
 • Śledzenie istotnych trendów mających wpływ na rynek budowlany
 • Przygotowywanie firmy do wejścia lub ekspansji na polskim rynku budowlanym
 • Ocena wpływu polityki unijnej na perspektywy dla polskiego budownictwa
 • Analiza rynku pracy w budownictwie.

 

Jakie segmenty i podsegmenty rynku budowlanego obejmuje raport?

 • Budownictwo mieszkaniowe:
  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielomieszkaniowe
  • Budownictwo zbiorowego zamieszkania
 • Budownictwo niemieszkaniowe:
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo transportu i łączności
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Pozostałe budynki nie mieszkaniowe (głównie budynki rolne)
 • Budownictwo inżynieryjne:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo mostowo-tunelowe
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Budownictwo przesyłowe
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
  • Budownictwo energetyki i przemysłu ciężkiego
  • Budownictwo sportowe i rekreacyjne.

 

Czym różni się edycja wiosenna raportu od edycji jesiennej?

Edycja wiosenna raportu jest szczególnie pomocna w ocenie tego, jakim ostatecznym wynikiem zamknął się miniony rok w budownictwie oraz jakie są perspektywy dla roku bieżącego. Wiosenny raport może stanowić cenne wsparcie w przygotowaniu sprawozdań rynkowych oraz aktualizacji strategii na rok bieżący.

Edycja jesienna raportu podsumowuje pierwsze półrocze na rynku budowlanym, prezentuje perspektywy na drugie półrocze oraz przedstawia realną prognozę dynamiki rynku w roku nadchodzącym. Jesienny raport jest przydatnym drogowskazem w procesie budżetowania i planowania działań na nowy rok.

 

Uzyskaj bezpłatną próbkę