Prognozy, inwestycje oraz analiza czołowych wykonawców

Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2024-2029


Raport skupia się na analizie 80 firm wykonawczych specjalizujących się w realizacji robót budowlanych w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych (bloki energetyczne węglowe i gazowe, spalarnie odpadów, elektrociepłownie, kotłownie, instalacje odpylania, odsiarczania, odazotowania, chemiczne, petrochemiczne, gazowe, hutnicze, koksownicze, wydobywcze, cementowe, stacje transformatorowe i GPZ),odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, biogazownie, elektrownie wodne), sieci przesyłowych (linie elektroenergetyczne, gazociągi, sieci ciepłownicze, itp.),a także towarzyszących im robót w zakresie aparatury przemysłowej i systemów AKPiA.

Z formalnego punktu widzenia, grupa największych wykonawców energetyczno-przemysłowych w Polsce nie jest jednorodna – podmioty te są bowiem zarejestrowane wokoło 10 różnych działach Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jednak w praktyce wszystkie analizowane podmioty pełnią w gospodarce podobną funkcję, czyli realizują kontrakty w wyżej wymienionych specjalistycznych branżach.

 

Szacujemy, że pod względem liczebności, analizowana grupa 80 wykonawców odpowiada za około 90% rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce. Istotną częścią raportu są prognozy rynkowe wraz z zestawieniem 170 realizowanych i planowanych na najbliższe lata inwestycji. Przy opracowywaniu prognoz dla budownictwa energetyczno-przemysłowego pod uwagę brano następujące dane: 

 • wartość i dynamika zrealizowanej w minionych latach produkcji budowlano-montażowej w segmentach budowli przemysłowych oraz sieci przesyłowych
 • rozkład nakładów inwestycyjnych zapisany w rządowym programie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku
 • plany inwestycyjne głównych inwestorów (PGE, Tauron, Enea, Orlen, Energa, Lotos, PGNiG, PSE, Gaz-System, KGHM) oraz wielkość ich budżetów na najbliższe lata
 • plany inwestycyjne samorządów w zakresie infrastruktury ciepłowniczej
 • liczba ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów energetyczno-przemysłowych
 • dynamika portfeli zamówień wiodących wykonawców energetyczno-przemysłowych
 • analiza 170 największych realizowanych i planowanych inwestycji.

Poza częścią prognostyczno-inwestycyjną, istotną częścią raportu jest analiza porównawcza 80 wykonawców energetyczno-przemysłowych oraz sekcja szczegółowych profili 40 największych wykonawców.

Profil każdej firmy zawiera takie informacje jak:

 • Charakterystyka i strategia rynkowa (forma opisowa)
 • Największe zakończone oraz trwające kontrakty (podstawowe dane)
 • Przychody ze sprzedaży (ogółem oraz w segmencie energetyczno-przemysłowym)
 • Zatrudnienie ogółem
 • Przychody na 1 zatrudnionego
 • Wynik finansowy netto
 • Wskaźnik rentowności netto
 • Wskaźnik produktywności
 • Struktura sprzedaży (budownictwo energetyczno-przemysłowe i działalność pozostała)
 • Struktura geograficzna sprzedaży (kraj i eksport)
 • Zatrudnienie w podziale na typ pracy (pracownicy fizyczni i umysłowi)
 • Udział głównych kosztów w układzie rodzajowym na tle średniej rynkowej.

Raport uzupełnia pełna baza 80 wykonawców energetyczno-przemysłowych, wraz z informacjami dotyczącymi przychodów, zyskowności i liczby pracowników.

Jakie informacje zawiera raport?

 • Dane historyczne oraz prognozy rozwoju na najbliższe 5 lat
 • Analiza SWOT rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce
 • Zestawienie 170 realizowanych i planowanych inwestycji energetyczno-przemysłowych
 • Struktura regionalna rynku
 • Analiza porównawcza 80 wykonawców energetyczno-przemysłowych
 • Szczegółowe profile 40 największych wykonawców
 • Struktura przychodów wykonawców w podziale na kraj i eksport
 • Poziom rentowności wykonawców.

Jakie firmy analizowane są w raporcie?

W raporcie analizujemy całą grupę 80 największych wykonawców, poczynając od lidera rynkowego, czyli grupy Polimex-Mostostal, a kończąc na firmach o przychodach poniżej 100 mln zł. W analizowanej grupie znajdują się m.in. takie podmioty jak: Polimex-Mostostal, Zarmen, Control Process, GE Power, Electrum, Introl, Columbus Energy, Enprom, Elektrotim, Rafako, SPIE Elbud Gdańsk, SBB Energy, Hymon Fotowoltaika, Elektropaks, Flexipower Group, Sunday Polska, PAK Serwis, Elfeko, Elbud Warszawa, Esoleo, Elemont, NDI Energy, E.ON Foton, Uniserv, Omis, CJR Polska.

 

 

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza trendów branżowych
 • Zaplanowanie długoterminowej strategii rynkowej
 • Ekspansja na rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego
 • Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

 

 

Uzyskaj bezpłatną próbkę