Prognozy, inwestycje oraz analiza czołowych wykonawców

Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2022-2027


Raport skupia się na analizie 80 firm wykonawczych specjalizujących się w realizacji robót budowlanych w zakresie kompleksowych budowli na terenach przemysłowych (bloki energetyczne węglowe i gazowe, spalarnie odpadów, elektrociepłownie, kotłownie, instalacje odpylania, odsiarczania, odazotowania, chemiczne, petrochemiczne, gazowe, hutnicze, koksownicze, wydobywcze, cementowe, stacje transformatorowe i GPZ),odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, biogazownie, elektrownie wodne), sieci przesyłowych (linie elektroenergetyczne, gazociągi, sieci ciepłownicze, itp.),a także towarzyszących im robót w zakresie aparatury przemysłowej i systemów AKPiA.

Z formalnego punktu widzenia, grupa największych wykonawców energetyczno-przemysłowych w Polsce nie jest jednorodna – podmioty te są bowiem zarejestrowane wokoło 10 różnych działach Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jednak w praktyce wszystkie analizowane podmioty pełnią w gospodarce podobną funkcję, czyli realizują kontrakty w wyżej wymienionych specjalistycznych branżach.

Szacujemy, że pod względem liczebności, analizowana grupa 80 wykonawców odpowiada za około 90% rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce. Istotną częścią raportu są prognozy rynkowe wraz z zestawieniem 170 realizowanych i planowanych na najbliższe lata inwestycji. Przy opracowywaniu prognoz dla budownictwa energetyczno-przemysłowego pod uwagę brano następujące dane: 

 • wartość i dynamika zrealizowanej w minionych latach produkcji budowlano-montażowej w segmentach budowli przemysłowych oraz sieci przesyłowych
 • rozkład nakładów inwestycyjnych zapisany w rządowym programie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku
 • plany inwestycyjne głównych inwestorów (PGE, Tauron, Enea, Orlen, Energa, Lotos, PGNiG, PSE, Gaz-System, KGHM) oraz wielkość ich budżetów na najbliższe lata
 • plany inwestycyjne samorządów w zakresie infrastruktury ciepłowniczej
 • liczba ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów energetyczno-przemysłowych
 • dynamika portfeli zamówień wiodących wykonawców energetyczno-przemysłowych
 • analiza 170 największych realizowanych i planowanych inwestycji.

Poza częścią prognostyczno-inwestycyjną, istotną częścią raportu jest analiza porównawcza 80 wykonawców energetyczno-przemysłowych oraz sekcja szczegółowych profili 40 największych wykonawców.

Profil każdej firmy zawiera takie informacje jak:

 • Charakterystyka i strategia rynkowa (forma opisowa)
 • Największe zakończone oraz trwające kontrakty (podstawowe dane)
 • Przychody ze sprzedaży (ogółem oraz w segmencie energetyczno-przemysłowym)
 • Zatrudnienie ogółem
 • Przychody na 1 zatrudnionego
 • Wynik finansowy netto
 • Wskaźnik rentowności netto
 • Wskaźnik produktywności
 • Struktura sprzedaży (budownictwo energetyczno-przemysłowe i działalność pozostała)
 • Struktura geograficzna sprzedaży (kraj i eksport)
 • Zatrudnienie w podziale na typ pracy (pracownicy fizyczni i umysłowi)
 • Udział głównych kosztów w układzie rodzajowym na tle średniej rynkowej.

Raport uzupełnia pełna baza 80 wykonawców energetyczno-przemysłowych, wraz z informacjami dotyczącymi przychodów, zyskowności i liczby pracowników.

Jakie informacje zawiera raport?

 • Dane historyczne oraz prognozy rozwoju na najbliższe 5 lat
 • Analiza SWOT rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego w Polsce
 • Zestawienie 170 realizowanych i planowanych inwestycji energetyczno-przemysłowych
 • Struktura regionalna rynku
 • Analiza porównawcza 80 wykonawców energetyczno-przemysłowych
 • Szczegółowe profile 40 największych wykonawców
 • Struktura przychodów wykonawców w podziale na kraj i eksport
 • Poziom rentowności wykonawców.

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza trendów branżowych
 • Zaplanowanie długoterminowej strategii rynkowej
 • Ekspansja na rynku budownictwa energetyczno-przemysłowego
 • Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

 

 

Poproś o bezpłatną próbkę

Poproś o bezpłatną próbkę